Šȁrko

m. [G Šȁrka] – ime za psa • Šȁrko je hũdi pȅs.

šȃrklin

m. [jd. G šȃrklina, mn. G šȃrklinof] – posuda za pečenje dizanog (kvasnog) kolača → mȉdenicaH šȃrklinu pečẽm dȋgani kolãč.

Šarõnka

ž. [G Šarõnke] – toponim • Šarõnka je mȉsto na Svẽtomu Krīžȕ na tẽromu je nȉgda žĩvila jednȁ gõspa kaj su u zvȃli Šarõnka.

šȃš

m. [jd. G šȃša, mn. G šȃšof] – 1. šaš; rogoz, 2. gustiš šaša, mjesto gdje raste šaš • Tȁm pri Sāvȉ je sãmi šȃša.

šȁšaf

prid. [ž. šȁšava] – progr. neozbiljan, budalast, luckast • Tȁk je šȁšaf da čȕje kak trāvȁ rãste.

šȁšavac

m. [jd. G šȁšafca, mn. G šȁšafcof] – onaj koji je šašav; šašavko • Tȁkvoga šȁšafca nĩ kȁk si tĩ.

Šȃši

m. [G Šȃših] – toponim • Mȉsto h Ladūčȕ kadȉ su nȉgda rãsli šȃši, kaj ih je donãšala Sāvȁ kat se rezlijãla.

šatȋrat

nesvrš. [prez. jd. 1. šatȋram, mn. 3. šatȋraju/šatȋradu, prid. rad. jd. m. šatȋra, prid. trp. jd. m. šatȋran, ž. šatȋrana] – bojati u nijansama, nijansirati • Lȃsi si šatȋram bȍl na svȉklo. Stõak je šatȋran zi sȉm fȃrbam.

šatȏ

m. [jd. G šatȏa, mn. G šatȏof] – smjesa tučenih žutanjaka i šećera • Slabȉjoj dȅci su mĩšali šatȏ z mlīkȕm kaj bi se mȁlo pomȍgli.

šȃm

m. [jd. G šȃma, mn. G šȃmof] – pjenasta krema od tučenih bjelanjaka i šećera • Zmĩšam šȃum i fȋlam šȁmrõlice.

ščaknȉt

svrš. [prez. jd. 1. ščȁknem, mn. 3. ščȁkneju/ščȁknedu, imp. jd. 2. ščaknȉ, prid. rad. jd. m. ščaknȉ] – 1. stisnuti čvrsto prstima do boli, 2. otkinuti, čupnuti prstima; štipnuti • Ščaknȉ sam si pȑst z vrãti, fȇjst me bolĩ.

ščãp

m. [jd. G ščãpa, mn. G ščãpof] – 1. pomagalo, palica za oslanjanje u hodu; batina, 2. palica kao dio elegantnog građanskog odijevanja; štap • Zȅmi ščãp i natȉraj pȕre.

ščãpec

m. umanj. [jd. G ščãpeca, mn. G ščãpecof] – mali štap, štapić → ščãpZi ščãpecum smo se vȕčili računȁt.

ščapȉka

ž. [jd. G ščapȉke, mn. G ščapȋk/ščapȉkih] – tanka šiba • Tã pȕca je tãnka kȁk ščapȉka.

ščȁpit

svrš. [prez. jd. 1. ščȁpim, mn. 3. ščȁpiju/ščȁpidu, imp. jd. 2. ščȁpi, prid. rad. jd. m. ščȁpi] – 1. zgrabiti što na brzinu; ćopiti, šćapiti, šćapnuti, 2. domoći se čega na brzinu, velikom spretnošću i sl., odnijeti drugima ispred nosa • Nesnãga je ščȁpila pȋceka, nĩs ftẽgni nit zdȉgnit ščãp.

ščārȁt

svrš. [prez. jd. 1. ščãram, mn. 3. ščãraju/ščãradu, prid. rad. jd. m. ščārȁ, prid. trp. jd. m. ščãran, ž. ščãrana] – išarati, iščrčkati → čārȁtPa kȁj si sȅ knȉge mõra ščārȁt, čȅmu je tȏ sȁt slȉčno? Sȅ su ti tẽke ščãrane, kȁj ti bu vučitȅlica rȅkla?

ščekȉe

ž. pl. t. [G ščekȋ] – svinjske dlake, čekinje • Zi ščekȋ dȉlaju kȅfe i pȅnzline.

ščekīvȁt

nesvrš. [prez. jd. 1. ščekĩvam, mn. 3. ščekĩvaju/ščekĩvadu, prid. rad. jd. m. ščekīvȁ] – dugo čekati čiji dolazak, željno i nestrpljivo čekati; iščekivati → čȅkatDecȁ kȏmaj ščekĩvaju fẽrje.

ščemūhȁt

svrš. [prez. jd. 1. ščemũham, mn. 3. ščemũhaju/ščemũhadu, prid. rad. jd. m. ščemūhȁ, prid. trp. jd. m. ščemũhan, ž. ščemũhana] – istući, istamburati • Prȁf da ga je ščemũhala, tȍ je i zavrĩdi. Ščȅra je bȉ fȇjst ščemũhan, dȅnes je kaj bȕbica.

ščȅra

pril. – 1. jučer, 2. pren. u nedavnoj, bliskoj prošlosti → čȅra, hčȅraŠčȅra je bȉ tȍrak, a dȅnes je srīdȁ.

ščesȁt

svrš. [prez. jd. 1. ščȅšem, mn. 3. ščȅšeju/ščȅšedu, prid. rad. jd. m. ščesȁ, prid. trp. jd. m. ščȅsan, ž. ščȅsana] – češljanjem odstraniti iz kose, iščešljati → česȁt (se) • Ščesȁla sam mu vȗši z lãsi. Na novȉnam je čȕdaj ščȅsanih vũši.

Ščȅva (Štȇf, Štefȅče, Štȅfek, Štefȉna, Štȅvan, Štȅvek, Štȅvo, Štȅva)

m. – varijante muškog imena Stjepan • Strȉček Štȅva dȉla h vȅlikoj fabrȉki.

ščerãši

prid. [ž. ščerãša] – koji se odnosi na jučer, jučerašnji → hčerãši, hčerãi, čerãši, čerãiSȅ smu pojȉli, ȉmamo sȁmo ščerãši krȕh.

ščīhȁt

svrš. [prez. jd. 1. ščĩham/ščĩšem, mn. 3. ščĩhaju/ščĩhadu/ščĩšeju/ščĩšedu, imp. jd. 2. ščĩhaj, prid. rad. jd. m. ščīhȁ, prid. trp. jd. ščĩhan, ž. ščĩhana] – 1. čihati, čerupati perje, 2. potrgati → čīhȁtZa jȅn kȅdan bȁbe ščĩšeju pẽrje pȕci za zȁmuš. Sȅ je pẽrje ščĩhano.