o

prij. – 1. upućuje na mjesto ili radnju koji su vezani, a. za površinu, vanjsku stranu čega, b. za nešto što visi, 3. a. odnosi se na predmet govora, misli, brige, bavljenja, troška, b. vrijeme oko, prilikom, prigodom; o • Spomȉnali su se o fȁjtu.

ȏ (ȍp)

uzv. • Ȏ, poglȅ kȁk je zrãso õf dȅčec.

ȍbat

m. [jd. G ȍbada, mn. G ȍbadof] – kukac dvokrilac, napada konje i goveda, obad • Ȍbadi su me cĩloga spȉkali na gmȁjni.

ȍbadvȃ (ȍbodvȃ)

br. m. i s. [G ȍbadvȋh/ȍbodvȋh] – i jedan i drugi (za dvije osobe ili stvari muškoga ili srednjega roda), oba • Ot ȍbadvȋh kȍkotof zȉbrali smo šãroga za plemȅn.

ȍbadvȋ (ȍbodvȋ)

br. ž. [G ȍbadvȋh/ȍbodvȋh] – i jedna i druga (o osobama ženskoga spola), obje • Škȁc mi je odnȅso ȍbadvȋ rȁce.

obakljȁt

svrš. [prez. jd. 1. obȁkljam, mn. 3. obȁkljaju/obȁkljadu, imp. jd. 2. obȁkljaj, prid. rad. jd. m. obakljȁ, prid. trp. m. obȁkljen, ž. obȁkljena] – izvršiti posao, učiniti, izvesti, obaviti • Sȅ poslȅ h štȁli je na vrȋme obakljȁ.

obȃlit

nesvrš. [prez. jd. 1. obȃlim, mn. 3. obȃliju/obȃlidu, prid. rad. jd. m. obȃli] – nešto skinuti, npr. sijeno sa sjenika • Obȃli sam dvȋ bȁle sȇna zi senīkȁ.

obamrĩt

nesvrš. [prez. jd. 1. obamrĩm, mn. 3. obamrĩju/obamrĩdu, imp. jd. 2. obamrȉ, prid. rad. jd. m. obamrȉ/obȁmr] – obamrijeti, ne davati znakove života • Tȁk je zglẽdo kak da nĩ žȋf, al je sȁmo obȁmr.

ȍbar

prij. – nad, ponad, iznad • Ȍbar Mokrȋc su vȅlike lozȅ.

obȁ

prid. [ž. oblȁ] – stadij vinove loze kad su još pupovi mali i vrlo osjetljivi • Pȁzi kaj dȉlaš h tȑsju, obȁ je.

obavežȋvat se

nesvrš. [prez. jd. 1. obavežĩvam se, mn. 3. obavežĩvaju/obaveživãdu se, prid. rad. jd. m. obavežȋva se] – obvezivati se • Obavežĩvam se da ti bum zištrȉkala svȉtar.

obāvlȁt (obāvljȁt)

nesvrš. [prez. jd. 1. obãvlam, mn. 3. obãvlaju/obãvladu, prid. rad. jd. m. obāvlȁ] – izvršiti posao, učiniti, izvesti, obavljati → obakljȁt, zbāvlȁtH Zãgrebu obãvlam svojȅ poslȅ.

obdārȉt

svrš. [prez. jd. 1. obdãrim, mn. 3. obdãriju/obdãridu, prid. rad. jd. m. obdārȉ, prid. trp. jd. m. obdãren, ž. obdãrena] – darovati komu što, nadariti, obdariti • Fȇs ga je obdãri za gȏt.

obdȉlat

svrš. [prez. jd. 1. obdȉlam, mn. 3. obdȉlaju/obdȉladu, prid. rad. jd. m. obdȉla, prid. trp. jd. m. obdȉlan, ž. obdȉlana] – izvršiti radove potrebne za ono čemu je što namijenjeno, obrađivati → obdilȃvatSȃf nȁš grȕnt je obdȉlan, nȉš nĩmamo pũstoga.

obdilȃvat

nevrš. [prez. jd. 1. obdilãvam, mn. 3. obdilãvaju/obdilãvadu, prid. rad. jd. m. obdilȃva] – izvršavati radove potrebne za ono čemu je što namijenjeno, obrađivati • Obdilãvaju luckȇ grȕnte da mȍreju žĩvit.

obečãe

s. [jd. G obečãa] – pružanje nade komu, uvjeravanje koga da će se što dogoditi, obećanje • Obečãe lũdomu radovãe!

obečȁt

svrš. [prez. jd. 1. obȅčam, mn. 3. obȅčaju/obȅčadu, prid. rad. jd. m. obečȁ] – obećati → obečãeObȅčam da bum dȍšla!

obekȁvit

svrš. [prez. jd. 1. obekȁvim, mn. 3. obekȁviju/obekȁvidu, prid. rad. jd. m. obekȁvi] – 1. postati nijem, ostati bez dara govora, zanijemiti → nȋm, 2. ozlijediti i ostaviti šepavim, ošepaviti • Čȉst sam obekȁvi ot strȃha! Tȁk je vudrȉ kȍkoš zi ščãpum, kȁj u je mȃm obekȁvi.

oberorȉtit

nesvrš. [prez. jd. 1. oberorȉtim, mn. 3. oberorȉtiju/oberorȉtidu, prid. rad. jd. m. oberorȉti] – nastojati dobiti moljakanjem ili trikovima; moljakati • Nȁfčili su se okȏli hodȉt i oberorȉtit.

oberorȋtak

m. [jd. G oberorȋtaka, mn. G oberorȋtakof] – 1. onaj koji nastoji živjeti na lak način; muktaš, 2. onaj koji nastoji nešto dobiti moljakanjem ili trikovima; žicar → oberorȉtitKȏmaj smo se rīšȉli tȍga oberorȋtjaka.

obesnãžit

svrš. [prez. jd. 1. obesnãžim, mn. 3. obesnãžiju/obesnãžidu, prid. rad. jd. m. obesnãži] – učiniti da što izgubi snagu, vrijednost, obesnažiti • Zi sĩm tĩm bedarȉjam kaj povȋdaju, čȉst su ga obesnãžili.

obečãstit

svrš. [prez. jd. 1. obečãstim, mn. 3. obečãstiju/obečãstidu, prid. rad. jd. m. obečãsti] – nanijeti sramotu čijoj časti, čiju dobru glasu • Obečãstili su ga zi svojȉm povĩdaem.

obezvrīdȉt

svrš. [prez. jd. 1. obezvrĩdim, mn. 3. obezvrĩdiju/obezvrĩdidu, prid. rad. jd. m. obezvrīdȉ] – 1. učiniti bezvrijednim, oduzeti vrijednost čemu, 2. osporiti vrijednost komu ili čemu, pokušati prikazati bezvrijednim; obezvrijediti • Spũščaju cīnȕ tȁk da koȁ čȉsto obezvrĩdiju.

obȉdvat

nesvrš. [prez. jd. 1. obȉdvam, mn. 3. obȉdvaju/obȉdvadu, prid. rad. jd. m. obȉdva] – ručati, objedovati • Obȉdvam ȁpšmȃlcani pȁžulj, korẽe i kobasĩčke.