jednolȉtni

prid. [ž. jednolȉtna] – koji traje jednu godinu, koji je star jednu godinu, jednogodišnji, jednoljetni • Jednolȉtni cũjzek jȍš fȍrt vuz kobȉlu bežĩ.

jednomȉsečni

prid. [ž. jednomȉsečna] – koji ima jedan mjesec, jednomjesečni • Jednomȉsečni mȃceki vȅč gledĩju i rȁdi se mũtiju z mȁčkum.

jȅdva

pril. – 1. s naporom, teškom mukom; nestrpljivo, 2. u najboljem slučaju; najviše, jedva → kȏmajJȅdva smo se spȑtili h tã brȋk.

jȅdvice

pril. – jedva; obično u svezi jȅdva jȅdviceJȅdva jȅdvice sam se zvlĩkla z glibõke vodẽ, mȍgla sam se ftopȉt.

jȅger

m. [jd. G jȅgera, mn. G jȅgerof] – lovačka kobasica jednostavne izrade; jegervuršt • Pri Mokrȍviču sam kūpȉ kotãč jȅgera, fĩni je, sȅga ga bȕmo pojȉli.

jȇat

svrš. i nesvrš. [prez. jd. 1. jȇam, mn. 3. jȇaju/jȇadu, prid. rad. jd. m. jȇa] – oslabiti/slabiti, popustiti/popuštati, opasti/opadati (ob. o vjetrovima, poplavama, zimi, burnim osjećajima) • Kĩtje se nīhȁlo kȁk je vȉtar pūhȁ, a sȁt je pȍče jȇat.

jeȃvat

nesvrš. [prez. jd. 1. jeãvam, mn. 3. jeãvadu/jeãvaju, prid. rad. jd. m. jeȃva] – prestajati, jenjavati → jȇatSȁt mȍremo zĩt vȃn, vȉtri jeãvadu.

jȅknit

svrš. [prez. jd. 1. jȅknem, mn. 3. jȅknedu/jȅkneju, prid. rad. jd. m. jȅkni] – zadati udarac komu; lupiti, mlatnuti, udariti • Zajãfka je kȁk ga je jȅkni met rẽbra.

jelȅi

prid. [ž. jelȅska] – koji je od jelena, jelenji • Z jelȅe kȍže šnȃjdar mi šĩva jȁklin.

jelēnȁk

m. [jd. G jelēnkȁ, mn. G jelēnkȍf] – veliki kukac kornjaš s jako razvijenim kliještima nalik jelenskom rogovlju; rogač, jelenjak obični • Jelēnkȍf se trȋba čūvȁt, rȁdi ščȁkneju z rȍgi.

jelovīnȁ

ž. [jd. G jelovīnȅ, mn. G jelovȋn/jelovīnȉh] – drvena građa od jele • Jelovīnȕ nȕcamo za roženȉce na svȋslam.

jēmȁt

nesvrš. [prez. jd. 1. jẽmlem, mn. 3. jẽmleju/jẽmledu, prid. rad. jd. m. jēmȁ] – 1. prihvaćati, dohvaćati rukom; hvatati, 2. uzimati • Nȁfčili su se sȁmo jēmȁt, a nȉš ne dāvȁt.

jempũt

pril. – jedamput • Jempũt sam bȉ f tõj hȉži i sȉ su mi se zamȉrili, nȅ bu me vȅč.

jȅn

br. gl. [jd. G jenȍga, ž. jenȁ] – 1. jedan, 2. neki → jedȁnZ mȅlina smo dopeljȁli jȅn žȃklec mȇlje.

jȅngof

zamj. [ž. jȅngova] – (3. l. jd.) koji pripada onome o kome se govori, njegov • Jȅngof škrljãk je čȑne fȃrbe.

jȅnin

zamj. [ž. jȅnina] – (3. l. jd.) koji pripada njoj; njen, njezin • Jȅnin pȅs je hȗt.

jer (jȅr, jȅrbo, jel)

veznik – u zavisnoj rečenici u postpoziciji kazuje uzrok; budući da, zato što, zbog toga što; jer • Ne mȍrem rȅkleca oblĩč, jȅrbo mi je vūzȁk.

jȇrbat

svrš. i nesvrš. [prez. jd. 1. jȇrbam, mn. 3. jȇrbaju/jȇrbadu, prid. rad. jd. m. jȇrba] – dobiti, primiti što od predaka, srodnika ili onoga tko je oporučno ostavio, naslijediti, nasljeđivati, baštiniti → ȇrbat, hȇrbatStrĩc je jȇrba tȑsje i trnãc.

Jerȕzalem

m. [G Jerȕzalema] – toponim • V Jerȕzalemu navȋk dobrȍ sȅga zrāstȅ, kaj je zemlȁ črnȉca, pak je nȉgdo na Svȇtom Krīžȕ povȉda kȁk je tȏ svẽta zemlȁ.

jeseãši

prid. [ž. jeseãša] – koji se odnosi na jesen, jesenski • Jesejãšji poslȉ su sȉ zgotȏvljeni.

jȅsen

ž. [jd. G jȅseni, mn. G jȅsenih] – 1. a. kalendarsko doba između 23. rujna i 21. prosinca, b. jedno od četiri godišnja doba, 2. pren. doba kad što počinje venuti, početak kraja, zrelo doba pred starost; jesen • Lĩpa jȅsen i tȏpla, zĩma dũga i õštra.

jesẽnski

prid. [ž. jesẽnska] – jesenski a jeseȃšiJesẽnski mȃceki su navȋk grȉntavi.

jȇš

m. [jd. G jȇža, mn. G jȇžof] – 1. sisavac kukcožder, leđa su mu obrasla igličastim bodljama; jež smeđoprsi, 2. a. pren. ono što izgledom podsjeća na ježa (npr. naprava za nabijanje terena pri gradnji ceste ili nasipa), b. vojn. ukrštene metalne grede kojima se preprečuje put, ob. kako bi se spriječio prolaz tenkovima i sl., 3. vrlo kratko šišana kosa koja strši, stršava frizura; jež • Čȗ sam jȇža kak fũca pri plȍtu.

jȅtika

ž. [jd. G jȅtike, mn. G jȅtik] – vidljivo izraženo nezadovoljstvo; gnjev, srdžba, ljutnja • Prijẽla me je jȅtika kad gledĩm kȁk sȅ nȃpak dȉlate.